ПЪРВИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА123 МЯРКА 226
МЯРКА 223 МЯРКА 322
МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312 МЯРКА 313
МЯРКА 321
ВТОРИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312 МЯРКА 313
МЯРКА 321
ТРЕТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 123
МЯРКА 223 МЯРКА 226
МЯРКА 311 МЯРКА 312
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
ЧЕТВЪРТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312
ПЕТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 123
МЯРКА 223 МЯРКА 226
МЯРКА 311 МЯРКА 312
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
ШЕСТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 226
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
СЕДМИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ
МЯРКА 121 МЯРКА 226 МЯРКА 311 МЯРКА 313 МЯРКА 321

Обява за работа

Сдружение Местна Инициативна Група – Берковица и Годеч обявява свободно работно място

/ по заместване на отсъстващ служител / за следната длъжност:

Технически асистент

            Изисквания за заемане на длъжността:

Образование: Висше; Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

 

Професионални изисквания:

  • Общ професионален стаж най-малко 2 години;
  • Наличие на умения в областта на работата с проектни документи, воденето на кореспонденция и архивирането;
  • Отлична компютърна грамотност.

Специфични изисквания:

  • Да познава ПРСР, Подходът ЛИДЕР и техните изисквания;
  • Да притежава знания и умения, необходими за реализацията на Стратегията за местно развитие;
  • Да познава мерките залегнали в СМР;
  • Да познава, да ползва и да работи компетентно с проектната документация;
  • Да умее да разработва информационни, обучителни и презентационни материали.

Кандидатите да представят следните документи:

1. Писмено заявление в свободен текст

2. Автобиография / европейски формат- CV/

3. Копие от документи за придобита образователно – квалификационна степен

4. Копие от документи , удостоверяващи продължителността на професионалния опит

5. Сертификати и референции

Документите се приемат в  офиса на МИГ – Берковица и Годеч –  стая 116, Общинска администрация Берковица, в запечатан плик.

Краен срок за прием на документи за кандидатстване за длъжността: до 17,00 часа на  22.02.2013г.

След одобрение на кандидата от Министерство на земеделието и храните с избрания кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор  на основание  чл.68 ал.1 т.3  КТ  със срок на изпитване 6 месеца.

Начална брутна заплата в срока на изпитване – 600,00 лв.