ПЪРВИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА123 МЯРКА 226
МЯРКА 223 МЯРКА 322
МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312 МЯРКА 313
МЯРКА 321
ВТОРИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312 МЯРКА 313
МЯРКА 321
ТРЕТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 123
МЯРКА 223 МЯРКА 226
МЯРКА 311 МЯРКА 312
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
ЧЕТВЪРТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312
ПЕТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 123
МЯРКА 223 МЯРКА 226
МЯРКА 311 МЯРКА 312
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
ШЕСТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 226
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
СЕДМИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ
МЯРКА 121 МЯРКА 226 МЯРКА 311 МЯРКА 313 МЯРКА 321

Покана

„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

организира информационни срещи за представяне на одобрената

Стратегия за Водено от общностите местно развитие

и предстоящите дейности през 2017 г.

Срещите ще се проведат:

  • на 27.02.2017 г. от 11:00 часа в гр. Берковица, Детски център Камбанка, пл. Йордан Радичков 1;
  • на 28.02.2017 г. от 11:00 часа в гр. Годеч, Заседателна зала бивш Синдикален дом, ул. Република №1

Стратегията за водено от общностите местно развитие се изпълнява по споразумение РД 50-141/21.10.2016 г. на „МИГ – Берковица и Годеч” с Управляващия орган на ПРСР по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Покана

Обява за конкурс на външни експерти оценители

На основание Решение от протокол № 53 от 13.02.2017 г. на Управителния съвет на Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч” и Заповед № 01/14.02.2017 г. на Председателя на УС, и във връзка с необходимостта от наемане на външни експерти- оценители, за участие в Комисия за избор на проекти (КИП) и извършване на техническа оценка на проектни предложения, подадени към „МИГ-Берковица и Годеч”, прилагаща Стратегия за ВОМР по споразумение РД 50-141/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата на развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

СДРУЖЕНИЕ „МИГ- БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ – ОЦЕНИТЕЛИ

  1. Външни експерти – оценители осъществяват експертна оценка и класиране на подадените проектни предложения, съгласно определените критерии за всяка мярка, включена в Стратегията за ВОМР.
  2. Мерки от Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“ за които се набират външни експерти – оценители

ПРИЛОЖЕНИЕ 1-Автобиография

ЗАЯВЛЕНИЕ-оценители

Декларация

Вътрешни правила

Външни оценители-обява

Насоки за кандидатстване

Насоки за кандидатстване по Мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”

Насоки за кандидатстване по Мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”

Насоки за кандидатстване по Мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”

Индикативен график

Индикативен график за приемите по съответните мерки от стратегията за ВОМР за 2017 г.

Резюме на Стратегия за ВОМР-ПРСР 2014-2020г.

РЕЗЮМЕ на Стратегия за ВОМР-ПРСР 2014-2020г.