ПЪРВИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА123 МЯРКА 226
МЯРКА 223 МЯРКА 322
МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312 МЯРКА 313
МЯРКА 321
ВТОРИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312 МЯРКА 313
МЯРКА 321
ТРЕТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 123
МЯРКА 223 МЯРКА 226
МЯРКА 311 МЯРКА 312
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
ЧЕТВЪРТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312
ПЕТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 123
МЯРКА 223 МЯРКА 226
МЯРКА 311 МЯРКА 312
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
ШЕСТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 226
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
СЕДМИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ
МЯРКА 121 МЯРКА 226 МЯРКА 311 МЯРКА 313 МЯРКА 321

Бюджет на Стратегия за ВОМР

БЮДЖЕТ на Стратегия за ВОМР

Решение на № ЕО 7/ 2016 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Решение на № ЕО 7/ 2016 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

Покана за провеждане на редовно Общо събрание

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

MИГ- БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

 П О К А Н А

за

провеждане на редовно Общо събрание

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ, на основание чл. 26 от ЗНЮЛЦ и чл. 16 от Устава на Сдружението свиква редовно Общо Събрание на 16.05.2016 г. от 16:00 часа в гр. Берковица, Заседателна зала на община Берковица, при следния дневен ред:

 1. Прием на нови и освобождаване на стари членове;
 2. Приемане на Доклад за дейността на Сдружението за 2015 г.;
 3. Приемане на годишен финансов отчет за 2015 г.;
 4. Приемане на промени в УС на Сдружението;
 5. Промяна в устава на Сдружението;
 6. Представяне и обсъждане на стратегия за ВОМР;
 7. Вземане на решение за одобрение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ – Берковица и Годеч;
 8. Вземане на решение за кандидатстване със Стратегия за ВОМР по обявена процедура за подбор на МИГ и стратегии за ВОМР при условията и реда на Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г.
 9. Разни;

От 18.04.2016 г. членовете на Сдружението могат да се запознаят предварително с материалите за ОС всеки понеделник от 09:00 до 12:00 в офиса на МИГ- Берковица и Годеч, намиращ се в гр. Берковица, пл. ,,Йордан Радичков” № 4.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 (един) час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

Каним всички членове да участват в Общото събрание.

                                              Председател на УС: инж. Милчо Доцов

Изтегли поканата

Съобщение

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„MИГ- БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Управителният съвет на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ,

на основание Решение на УС от 12.04.2016 г., променя датата на Общо Събрание, насрочено за 25.04.2016 г. от 16:00 часа в гр. Берковица. Същото ще се проведе на 16.05.2016 г. от 16:00 часа в гр. Берковица, Заседателна зала на община Берковица, при същия дневен ред.

13.04.2016 г. Председател на УС: инж. Милчо Доцов

Покана за провеждане на редовно общо събрание

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

MИГ- БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ, на основание чл. 26 от ЗНЮЛЦ и чл. 16 от Устава на Сдружението свиква редовно Общо Събрание на 25.04.2016 г. от 16:00 часа в гр. Берковица, Заседателна зала на община Берковица, при следния дневен ред:

 1. Прием на нови и освобождаване на стари членове;
 2. Приемане на Доклад за дейността на Сдружението за 2015 г.;
 3. Приемане на годишен финансов отчет за 2015 г.;
 4. Приемане на промени в УС на Сдружението;
 5. Промяна в устава на Сдружението;
 6. Представяне и обсъждане на стратегия за ВОМР;
 7. Вземане на решение за одобрение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ – Берковица и Годеч;
 8. Вземане на решение за кандидатстване със Стратегия за ВОМР по обявена процедура за подбор на МИГ и стратегии за ВОМР при условията и реда на Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г.
 9. Разни;

От 01.04.2016 г. членовете на Сдружението могат да се запознаят предварително с материалите за ОС всеки понеделник от 09:00 до 12:00 в офиса на МИГ- Берковица и Годеч, намиращ се в гр. Берковица, пл. ,,Йордан Радичков” № 4.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 (един) час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

Каним всички членове да участват в Общото събрание.

21.03.2016 г.                                                 Председател на УС: инж. Милчо Доцов