ПЪРВИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА123 МЯРКА 226
МЯРКА 223 МЯРКА 322
МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312 МЯРКА 313
МЯРКА 321
ВТОРИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312 МЯРКА 313
МЯРКА 321
ТРЕТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 123
МЯРКА 223 МЯРКА 226
МЯРКА 311 МЯРКА 312
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
ЧЕТВЪРТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312
ПЕТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 123
МЯРКА 223 МЯРКА 226
МЯРКА 311 МЯРКА 312
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
ШЕСТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 226
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
СЕДМИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ
МЯРКА 121 МЯРКА 226 МЯРКА 311 МЯРКА 313 МЯРКА 321

Минали събития

 Информационни срещи по пета покана за кандидатстване по мерките от Стратегията за местно развитие

МИГ – Берковица и Годеч кани всички жители на общините Берковица и Годеч да присъстват на информационни срещи по пета покана за кандидатстване по мерките от Стратегията за местно развитие.

Периода на пети прием на проекти е от 13.05.2013 г. до 21.06.2013 г.

Информационните срещи ще се проведат в следните населени места, както следва:

№№

дата

час

населено място

място за провеждане на срещата

11

13.05.2013 г.

(понеделник)

10:00

с. Песочница

Кметството на      с. Песочница

22

14.05.2013 г.

(вторник)

10:00

гр. Берковица

Ресторант „ДАМС“

33

15.05.2013 г.

(сряда)

10:00

гр. Годеч

Заседателна зала на Община Годеч

44

16.05.2013 г.

(четвъртък)

10:00

с. Слатина

Клуб на пенсионера

55

17.05.2013 г.

(петък)

10:00

с. Бракьовци

Кметството на      с. Бракьовци

 

ЕКИП МИГ – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ
ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

Published 19.03.2013 ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ

Важно

Изкуствено създадени условия

Надпис документи

Изменение на договор- анекс от 04.01.2013

 

Published 21.02.2013

Информационни срещи по четвърта покана за кандидатстване по мерките от Стратегията за местно развитие

МИГ – Берковица и Годеч кани всички жители на общините Берковица и Годеч да присъстват на информационни срещи по четвърта покана за кандидатстване по мерките от Стратегията за местно развитие.

Периода на четвърти прием на проекти е от 04.03.2013 г. до 19.04.2013 г.

Информационните срещи ще се проведат в следните населени места, както следва:

дата

час

населено място

място за провеждане на срещата

1 11.03.2013 г.(понеделник) 10:00 с. Бързия Библиотека при НЧ Иван Вазов
2 12.03.2013 г.(вторник) 10:00 с. Шума Кметството на            с. Шума
3 13.03.2013 г.(сряда) 10:00 гр. Годеч Заседателна зала на Община Годеч
4 14.03.2013 г.(четвъртък) 13:00 с. Гинци Магазина на Андреев хан
5 15.03.2013 г.(петък) 10:00 гр. Берковица Ресторант „ДАМС“

Срещи в населените места за провеждане

на дискусии и консултации по възникнали въпроси с потенциални бенефициенти при отварянето на мерки

от Стратегията за местно развитие

 

         Уважаеми госпожи и господа, жители на Общините Берковица и Годеч, Местна инициативна група – Берковица и Годеч има удоволствието да Ви покани да участвате в срещи за провеждане на дискусии и консултации по възникнали въпроси при отварянето на мерките от Стратегията за местно развитие.

Срещите ще се проведат в населени места от територията на „МИГ – Берковица и Годеч” както следва:

 

дата

час

населено място

място на срещата

1

18 февруари 2013 г.

10:00

гр. Берковица

Ресторант „ДАМС”

2

19 февруари 2013 г.

11:00

с. Балювица

Кметството на с. Балювица

3

20 февруари 2013 г.

14:00

с. Бокиловци

Кметството  на с. Бокиловци

4

21 февруари 2013 г.

09:00

с. Разбоище

Кметството на с. Разбоище

5

22 февруари 2013 г.

11:00

гр. Годеч

Заседателната зала на община Годеч

Редактиране

Мерките от Стратегия за местно развитие на „МИГ- Берковица и Годеч” са:

121 „Модернизиране на земеделските стопанства”

123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”

223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи”

226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”

311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”

312 „Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия”

313 „Насърчаване на туристически дейности”

321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони”

322 „Обновяване и развитие на населените места”

ЕКИП МИГ-БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ


Информационни срещи по втора покана за кандидатстване по мерките от Стратегията за местно развитие

                                                                       

П О К А Н А

Уважаеми госпожи и господа, жители на Общините Берковица и Годеч, Местна инициативна група – Берковица и Годеч има удоволствието да Ви покани да участвате в информационната кампания за предоставяне на информация за стартирането на втория прием на проекти по мерките от Стратегията за местно развитие.

       Периода на втория прием на проекти за 2012 г. е от 05.11.2012 г. до 14.12.2012 г. Мерките, по които може да кандидатствате с проект към МИГ – Берковица и Годеч са:

121 Модернизиране на земеделските стопанства

123 Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти

223 Първоначално залесяване на неземеделски земи

226 Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности

311 Разнообразяване към неземеделски дейности

312 Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия

313 Насърчаване на туристически дейности

321 Основни услуги за икономиката и населението в селските райони

322 Обновяване и развитие на населените места

График за провеждане на срещите по населени места за месец ноември 2012 година

Населено място

Място на провеждане

Дата

Час на провеждане

гр. Берковица

Детски център „Камбанка”

26 ноември

10:00 часа

с. Губеш

Кметство с. Губеш

26 ноември

13:00 часа

с. Шума

Кметство с. Шума

27 ноември

10:00 часа

с. Ягодово

Кметство с. Ягодово

27 ноември

10:00 часа

гр. Годеч

Заседателна зала на Община Годеч

28 ноември

10:00 часа

 Екип МИГ

Изтегли покана


В периода 29.10.2012 г. – 31.10.2012 г. екипът на  МИГ – Берковица и Годеч проведе информационни срещи по населени места на тема: Среща за провеждане на дискусии и консултации по възникнали въпроси при отварянето на мерките от стратегията за местно развитие на МИГ- Берковица и Годеч.

Основна цел на срещите бе провеждане на дискусии с потенциални кандидати, както и консултации по възникнали въпроси при подготовката на проектни предложения. Представени бяха презентации по мерките относно допустимостта на кандидатите, дейностите, разходите, размера на безвъзмездната помощ и начина на финансиране на проектите.

По време на срещите бяха обсъдени въпроси относно: окомплектоване на проектното предложение, придружаващите документи към заявлението за кандидатстване, избор на оферти и доставчици, разрешителни и други специфични документи. Експертите представиха на присъстващите разяснения относно „често допускани грешки” при кандидатстване по мерките, както и „най-често задаваните въпроси” по време на консултациите.


В периода 13-17 август се проведе информационна кампания за Популяризиране на възможностите за кандидатстване по мерките от Стратегията за местно развитие на територията за МИГ – Берковица и Годеч. Бяха проведени срещи в следните населени места с. Замфирово, с. Бокиловци, с. Ягодово, гр. Годеч, с. Шума, с. Гинци, с. Бързия, гр. Берковица. Участие взеха земеделски производители, физически и юридически лица, неправителствени организации, както и представители на местната власт.
Петя Димитрова – Експерт по прилагане на СМР представи на аудиторията презентация на Стратегията за местно развитие – цели, приоритети и териториален обхват и мерките за кандидатстване. Бяха дискутирани въпроси относно възможностите за кандидатстване по мерките – допустими дейности и разходи, размер на проектите и безвъзмездното финансиране.
Всички присъстващи на информационните срещи съгласиха, че Стратегията за местно развитие дава възможност за подобряване на икономическата и социална среда на региона и постигане на конкурентоспособно териториално развитие.


През месец август Сдружение „ Местна инициативна група- Берковица и Годеч” ще се проведат информационни срещи в населените места обхващащи територията на дейност на Стратегията в общините Берковица и Годеч. Графика за информационните срещи ще бъде оповестен на сайта на „ МИГ- Берковица и Годеч”.


Минали събития