ПЪРВИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА123 МЯРКА 226
МЯРКА 223 МЯРКА 322
МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312 МЯРКА 313
МЯРКА 321
ВТОРИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312 МЯРКА 313
МЯРКА 321
ТРЕТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 123
МЯРКА 223 МЯРКА 226
МЯРКА 311 МЯРКА 312
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
ЧЕТВЪРТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312
ПЕТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 123
МЯРКА 223 МЯРКА 226
МЯРКА 311 МЯРКА 312
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
ШЕСТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 226
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
СЕДМИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ
МЯРКА 121 МЯРКА 226 МЯРКА 311 МЯРКА 313 МЯРКА 321

МИГ- Берковица и Годеч

Сдружение Местна инициативна група – Берковица и Годеч

Покана за провеждане на редовно общо събрание

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

MИГ- БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Управителният съвет на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ, на основание чл. 26 от ЗНЮЛЦ и чл. 16 от Устава на Сдружението свиква редовно Общо Събрание на 25.04.2016 г. от 16:00 часа в гр. Берковица, Заседателна зала на община Берковица, при следния дневен ред:

  1. Прием на нови и освобождаване на стари членове;
  2. Приемане на Доклад за дейността на Сдружението за 2015 г.;
  3. Приемане на годишен финансов отчет за 2015 г.;
  4. Приемане на промени в УС на Сдружението;
  5. Промяна в устава на Сдружението;
  6. Представяне и обсъждане на стратегия за ВОМР;
  7. Вземане на решение за одобрение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ – Берковица и Годеч;
  8. Вземане на решение за кандидатстване със Стратегия за ВОМР по обявена процедура за подбор на МИГ и стратегии за ВОМР при условията и реда на Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР за периода 2014-2020 г.
  9. Разни;

От 01.04.2016 г. членовете на Сдружението могат да се запознаят предварително с материалите за ОС всеки понеделник от 09:00 до 12:00 в офиса на МИГ- Берковица и Годеч, намиращ се в гр. Берковица, пл. ,,Йордан Радичков” № 4.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 (един) час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

Каним всички членове да участват в Общото събрание.

21.03.2016 г.                                                 Председател на УС: инж. Милчо Доцов

Покана за провеждане на Общо събрание

До
Членовете на сдружение с нестопанска цел
,,МИГ – Берковица и Годеч“

Изтегли поканата: Покана за провеждане на Общо събрание

Покана за провеждане на редовно Общо събрание

Покана за провеждане на редовно Общо събрание

П О К А Н А

За прием на заявления за подпомагане по мерките от Стратегия за местно развитие на територията на „МИГ- Берковица и Годеч”

Финансовата помощ по мерките от Стратегия за местно развитие на територията на „МИГ- Берковица и Годеч” се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

Териториален обхват: Проектите се изпълняват на територията на МИГ- Берковица и Годеч.

Заявленията за подпомагане и съпътстващите ги документи се подават в оригинал и едно копие на хартиен носител, заверено с гриф „Вярно с оригинала” с подпис на официалния представител на кандидата (по съдебно решение) и едно копие на електронен носител (CD), в запечатан плик в офиса на „МИГ – Берковица и Годеч” на адрес: гр. Берковица, 3500, пл. “Йордан Радичков“ № 4, офис 116 – лично, по пощата с обратна разписка или по куриер.

В случай на изпратени по пощата проекти за дата и час на подаване ще се счита датата и часа на пристигане на пощенската пратка в офиса на “МИГ – Берковица и Годеч“. Заявления подадени след крайния срок няма да бъдат разглеждани.

 

Начален срок за подаване на заявления за кандидатстване: 09:00 часа на 01.09.2014г.

Краен срок за подаване на заявления за кандидатстване: 16:30 часа на 03.09.2014г.

ИЗТЕГЛИ ПЪЛНИЯ ТЕКСТ НА ПОКАНАТА

 

Шести прием на проекти

Шести прием на проекти

МЯРКА 121

МЯРКА 226

МЯРКА 313

МЯРКА 321

МЯРКА 322

КИП 6

Декларация_Албена_Костадинова

Декларация_Димитър_Борисов

Декларация_Иван_Димитров

Декларация_Надя_Грудева

Декларация_Слава_Бахчеванска

Окончателен_доклад

Проколо_ЗП_121-017

Проколо_ЗП_226-003

ПРотокол_ЗП_121-014

Протокол_ЗП_121-015

Протокол_ЗП_121-016

Протокол_ЗП_226-004

Протокол_ЗП_313-006

Протокол_ЗП_321-006

Протокол_ЗП_321-007

Протокол_ЗП_322-003

Протокол_КИП_1

Протокол_КИП_2

Протокол_КИП_3

Списък_проекти_преминали_оценка_КИП