ПЪРВИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА123 МЯРКА 226
МЯРКА 223 МЯРКА 322
МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312 МЯРКА 313
МЯРКА 321
ВТОРИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312 МЯРКА 313
МЯРКА 321
ТРЕТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 123
МЯРКА 223 МЯРКА 226
МЯРКА 311 МЯРКА 312
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
ЧЕТВЪРТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312
ПЕТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 123
МЯРКА 223 МЯРКА 226
МЯРКА 311 МЯРКА 312
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
ШЕСТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 226
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
СЕДМИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ
МЯРКА 121 МЯРКА 226 МЯРКА 311 МЯРКА 313 МЯРКА 321

П О К А Н А

За прием на заявления за подпомагане по мерките от Стратегия за местно развитие на територията на „МИГ- Берковица и Годеч”

Финансовата помощ по мерките от Стратегия за местно развитие на територията на „МИГ- Берковица и Годеч” се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

Териториален обхват: Проектите се изпълняват на територията на МИГ- Берковица и Годеч.

Заявленията за подпомагане и съпътстващите ги документи се подават в оригинал и едно копие на хартиен носител, заверено с гриф „Вярно с оригинала” с подпис на официалния представител на кандидата (по съдебно решение) и едно копие на електронен носител (CD), в запечатан плик в офиса на „МИГ – Берковица и Годеч” на адрес: гр. Берковица, 3500, пл. “Йордан Радичков“ № 4, офис 116 – лично, по пощата с обратна разписка или по куриер.

В случай на изпратени по пощата проекти за дата и час на подаване ще се счита датата и часа на пристигане на пощенската пратка в офиса на “МИГ – Берковица и Годеч“. Заявления подадени след крайния срок няма да бъдат разглеждани.

 

Начален срок за подаване на заявления за кандидатстване: 09:00 часа на 01.09.2014г.

Краен срок за подаване на заявления за кандидатстване: 16:30 часа на 03.09.2014г.

ИЗТЕГЛИ ПЪЛНИЯ ТЕКСТ НА ПОКАНАТА

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *