ПЪРВИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА123 МЯРКА 226
МЯРКА 223 МЯРКА 322
МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312 МЯРКА 313
МЯРКА 321
ВТОРИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312 МЯРКА 313
МЯРКА 321
ТРЕТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 123
МЯРКА 223 МЯРКА 226
МЯРКА 311 МЯРКА 312
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
ЧЕТВЪРТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312
ПЕТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 123
МЯРКА 223 МЯРКА 226
МЯРКА 311 МЯРКА 312
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
ШЕСТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 226
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
СЕДМИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ
МЯРКА 121 МЯРКА 226 МЯРКА 311 МЯРКА 313 МЯРКА 321

Обяви

Published 17.06.2015

Срок за приемане на документи: 10.07.2015г.

 

О Б Я В А

Сдружение „Местна Инициативна група- Берковица и Годеч” обявява свободно работно място за следната длъжност:

Изпълнителен директор

ИЗИСКВАНИЯ за заемане на длъжността:

1.Образование: Висше; Образователно-квалификационна степен: Магистър

2.Професионални изисквания:

 • Общ професионален стаж най-малко 5 години;
 • Наличие на управленски опит най-малко 2 години;
 • Наличие на опит в реализирането на проекти (минимум 2 проекта);
 • Отлична компютърна грамотност.

3.Специфични изисквания:

 • Да притежава познания в областта на разработването, управлението и мониторирането на проектите;
 • Да познава отлично ПРСР, Подходът ЛИДЕР и техните изисквания.
 • Да притежава знания, необходими за реализацията на Стратегията за местно развитие;
 • Да познава всички процедури за подаване, оценяване, финансиране и реализация на проектите по мерките, залегнали в СМР.
 • Да знае и борави с проектната документация и изискванията към нейноторазработване;
 • Да умее да комуникира и поддържа добри контакти с потенциалните и реалнитеизпълнители на мерките от СМР;
 • Да е запознат с комуникацията необходима за създаване и поддържане на връзката между партниращите си организации в националната и международната селска мрежа;
 • Да притежава способност за създаване и сплотяване на колектив, умение за работа в екип;
 • Да проявява бързи и адекватни реакции в различни ситуации, възникващи при изпълнение на служебните дейности;
 • Да притежава и показва при изпълнение на задачите си управленски,комуникационни и организаторски умения.

Кандидатите да представят следните документи:

1.Писмено заявление в свободен текст;

2.Автобиография / европейски формат-CV/;

3.Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;

4.Копие от документи, удостоверяващи професионалния опит;

5.Сертификати и референции.

Документите се приемат в запечатан плик в офиса на МИГ –Берковица и Годеч или по пощата на адрес: гр.Берковица, пл.”Йордан Радичков” 4, стая 116. За допълнителна информация-тел.0953/89116.

Published 08.02.2013 Сдружение Местна Инициативна Група – Берковица и Годеч обявява свободно работно място

/ по заместване на отсъстващ служител / за следната длъжност:

Технически асистент

            Изисквания за заемане на длъжността:

Образование: Висше; Образователно-квалификационна степен: Бакалавър

 

Професионални изисквания:

 • Общ професионален стаж най-малко 2 години;
 • Наличие на умения в областта на работата с проектни документи, воденето на кореспонденция и архивирането;
 • Отлична компютърна грамотност.

Специфични изисквания:

 • Да познава ПРСР, Подходът ЛИДЕР и техните изисквания;
 • Да притежава знания и умения, необходими за реализацията на Стратегията за местно развитие;
 • Да познава мерките залегнали в СМР;
 • Да познава, да ползва и да работи компетентно с проектната документация;
 • Да умее да разработва информационни, обучителни и презентационни материали.

Кандидатите да представят следните документи:

1. Писмено заявление в свободен текст

2. Автобиография / европейски формат- CV/

3. Копие от документи за придобита образователно – квалификационна степен

4. Копие от документи , удостоверяващи продължителността на професионалния опит

5. Сертификати и референции

Документите се приемат в  офиса на МИГ – Берковица и Годеч –  стая 116, Общинска администрация Берковицав запечатан плик.

Краен срок за прием на документи за кандидатстване за длъжността: до 17,00 часа на  22.02.2013г.

След одобрение на кандидата от Министерство на земеделието и храните с избрания кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор  на основание  чл.68 ал.1 т.3  КТ  със срок на изпитване 6 месеца.

Начална брутна заплата в срока на изпитване – 600,00 лв.

Публикувана на: 25.10.2012 10:05
Списък на одобрените кандидати за външни експерти-оценители

Публикувана на: 20.09.2012 9:31
На основание Заповед №10/20.09.2012 г. на Председателя на „МИГ- Берковица и Годеч” и във връзка с необходимостта от наемане на външни експерти- оценители, за участие  в техническа оценка на проектни предложения, подадени към „МИГ- Берковица и Годеч”, прилагаща Стратегия за местно развитие по ос 4 Лидер от Програмата на развитие на селските райони 2007- 2013г.

Сдружение „МИГ- Берковица и Годеч”

ОБЯВЯВА ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ

1. Външните оценители осъществяват експертна оценка и класиране на подадените проектни предложения, съгласно определените критерии за всяка мярка, включена в Стратегията за местно развитие.

2. Мерки от Стратегията за които се набират външни оценители:

121

Модернизиране на земеделските стопанства

123

Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти

223

Първоначално залесяване на неземеделски земи

226

Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности

311

Разнообразяване към неземеделски дейности

312

Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия

313

Насърчаване на туристическите дейности

321

Основни услуги за населението и икономиката в селските райони

322

Обновяване и развитие на населените места

3. Минимални изисквания към кандидатите:

3.1. Да са физически лица.

3.2. Да не са осъждани за престъпление по служба с влязла в сила присъда; или за измама, корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на страната и общността, да не са в конфликт на интереси на страната и общността, да не са в конфликт на интереси по смисъла на чл. 52, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/ 2002 на Съвета, приложим към общия бюджет на Европейските общности;

3.3. Образование – висше (бакалавър или магистър).

3.4. Специалност съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления:

3.4.1. Област „Социални, стопански и правни науки”:

Професионални направления:

 • Социология, антропология и науки за културата;
 • Социални дейности;
 • Право;
 • Икономика;
 • Администрация и управление;
 • Политически науки;
 • Обществени комуникации и информационни науки;
 • Туризъм;

3.4.2. Област „Технически науки”:

Професионални направления:

 • Комуникационна и компютърна техника;
 • Общо инженерство;
 • Енергетика;
 • Хранителни технологии;
 • Архитектура, строителство и геодезия;

3.4.3. Област „Аграрни науки”:

Професионални направления:

 • Растениевъдство;
 • Растителна защита;
 • Животновъдство;
 • Ветеринарна медицина;
 • Горско стопанство;

3.4.4. Област „Природни науки, математика и информатика”:

Професионални направления:

 • Биологически науки;
 • Информатика и компютърни науки;
 • Науки за земята;
 • Екология;

3.5. Професионален опит по съответната специалност/ и – минимум 3 години.

3.6. Познаване на нормативната база – европейско и национално законодателство, приложимо с Програмата за развитие на селските райони и подхода ЛИДЕР;.

3.7. Добро познаване на Програмата за развитие на селските райони;

4. Допълнителни изисквания:

4.1. Добри познания относно цикъла на управление и финансиране на проекти по ПРСР.

4.2. Компютърна грамотност – Word и Excel;

4.3. Способност да анализира информацията, да я обобщава и да представя резултатите в прегледен и разбираем вид.

4.4. Не се допуска участието на лице, което:

 •      е наето по служебно или трудово правоотношение в държавната и общинска администрация;
 • се намира в конфликт на интереси с някой от кандидатите в процедурата за предоставяне за безвъзмездна помощ по смисъла на чл. 52, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/ 2002 на Съвета, приложим към общия бюджет на Европейските общности;
 • има интерес от отпускането на безвъзмездна финансова помощ за конкретен кандидат по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ)- (Обн. ДВ бр. 94 от 31 октомври 2008г.);
 • е участвало в подготовка на проектни предложения по обявени, но неприключили процедури за предоставяне на безвъзмездна помощ по СМР на МИГ както и лица, които имат намерение да участват в подготовката на проектни предложения по предстоящи процедури по СМР на МИГ.
 • не отговаря на изискванията на чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
 • е свързано лице с кандидат за подпомагане, чието заявление се разглежда от съответната комисия, като съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство. Роднини по права и съребрена линия- до четвърта степен включително, и роднини по сватовство- втора степен включително, както и физически и юридически лица, с които лицето, се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрасност и обективност.
 • участва в управление на дружество, в управлението на което, участва и кандидат  за подпомагане или друг член на комисията;
 • е в йерархическа зависимост с кандидат за подпомагане или с друг член на комисията; 

5.Необходими документи:

5.1. Заявление по образец;

5.2. Автобиография;

5.3. Копие от лична карта;

5.4. Копие от диплома за завършено образование;

5.5. Копие от документи, удостоверяващи професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка, граждански договор/ и или друг/ и документ/ и, удостоверяващ професионален опит);

5.6. Копие на удостоверения /сертификати за професионална квалификация,обучение,референции, заповеди за участие в оценителни комисии, сертификати и други документи с подобен характер;

5.7. Декларация за липса на конфликт на интереси (по образец);

Забележка: Образци на документите са приложени към настоящата обява и могат да бъдат получении в офиса на МИГ на адрес гр. Берковица, пл. «Йордан Радичков» № 4 стая 116. Фотокопията на документите трябва да са заверении с «Вярно с оригинала» и подпис на кандидата.

6. Ред на провеждане на конкурса:

6.1. Проверка на документи за наличието на професионален опит и квалификация , съгласно посочените изисквания.

6.2. Интервю с кандидатите

Подборът на външни оценители ще се извършва от специално назначена за целта Комисия със заповед на Председателя на УС.

7. Подаване на документи:

Документите могат да бъдат изпратени по пощата с обратна разписка, по куриер или представени лично от кандидата в офиса на Сдружение “МИГ- Берковица и Годеч “ гр. Берковица, пл.“Йордан Радичков“ № 4, стая 116, в срок до 17:00 часа на 19.10.2012 г.

В случай на изпратени по пощата или по куриер документи за дата и час на подаване ще се счита датата и часа на пристигане на пощенската пратка в офиса на “МИГ- Берковица и Годеч “.

Документи, списъци и други съобщения във връзка с провеждане на конкурса ще бъдат обявявани на електронната страница на „МИГ- Берковица и Годеч”- https://www.old.mig-bg.org/

Изтегли:
Автобиография
Вътрешни правила
Декларация
Заповед външни оценители
Заявление-оценители
Контролен лист