ПЪРВИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА123 МЯРКА 226
МЯРКА 223 МЯРКА 322
МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312 МЯРКА 313
МЯРКА 321
ВТОРИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312 МЯРКА 313
МЯРКА 321
ТРЕТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 123
МЯРКА 223 МЯРКА 226
МЯРКА 311 МЯРКА 312
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
ЧЕТВЪРТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312
ПЕТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 123
МЯРКА 223 МЯРКА 226
МЯРКА 311 МЯРКА 312
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
ШЕСТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 226
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
СЕДМИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ
МЯРКА 121 МЯРКА 226 МЯРКА 311 МЯРКА 313 МЯРКА 321

ПОКАНА

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

О Б Я В А

МИГ – Берковица и Годеч кани всички заинтересовани жители на общините Берковица и Годеч да присъстват на информационни срещи по Трети прием на проектни предложения за кандидатстване по мерките от Стратегията за местно развитие на територията на МИГ – Берковица и Годеч.

Участниците ще се запознаят в детайли с допустимост на кандидатите, дейностите,

разходите и наредбите по мерките от Стратегията за местно развитие на МИГ – Берковица и Годеч за 2013 година.

Информационните срещи по трета покана ще се проведат в населени места от територията на „МИГ – Берковица и Годеч” както следва:

 

1. 28 януари 2013г. 10:00 гр. Берковица Заседателната зала на община Берковица

2. 29 януари 2013г. 11:00 с. Мездрея Кметството на с. Мездрея

3. 29 януари 2013г. 14:00 с. Замфирово Кметството на с. Замфирово

4. 30 януари 2013г. 10:00 гр. Годеч Заседателната зала на община Годеч

5. 31 януари 2013г. 11:00 с. Комщица Кметството на с. Комщица

 

Мерките, по които може да кандидатствате с проект към „МИГ- Берковица и Годеч” са:

  • 121 „Модернизиране на земеделските стопанства
  • 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”
  • 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи”
  • 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”
  • 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”
  • 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия”
  • 313 „Насърчаване на туристически дейности”
  • 321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони”
  • 322 „Обновяване и развитие на населените места”

 

Вашето присъствие е важно за нас!

С уважение: Екипа на МИГ

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

гр. Берковица, пл.„Йордан Радичков” 4, тел. 0953/89116, тел. 0953/96529, e-mail: proektmig@abv.bg