ПЪРВИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА123 МЯРКА 226
МЯРКА 223 МЯРКА 322
МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312 МЯРКА 313
МЯРКА 321
ВТОРИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312 МЯРКА 313
МЯРКА 321
ТРЕТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 123
МЯРКА 223 МЯРКА 226
МЯРКА 311 МЯРКА 312
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
ЧЕТВЪРТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312
ПЕТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 123
МЯРКА 223 МЯРКА 226
МЯРКА 311 МЯРКА 312
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
ШЕСТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 226
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
СЕДМИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ
МЯРКА 121 МЯРКА 226 МЯРКА 311 МЯРКА 313 МЯРКА 321

Новини

DSC01581 DSC01591На 10.07.2013г МИГ Берковица и Годеч подписа Първият договор за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1,,Прилагане на стратегии за местно развитие” от ПРСР 2007-2013г. Ползвател на помощта е ,,Румакс 63” ЕООД гр. Годеч.

Проекта е за закупуване на специализирана земеделска техника- трактор John Deere. Одобрената субсидия е на стойност 98 670.21 лв.

………………………………………………………………………………………………………………………………….

На 12.07.2013г Миг Берковица и Годеч подписа договор  за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1,,Прилагане на стратегии за местно развитие” от ПРСР 2007-2013г. Ползвател на помощта е ,,Колинс 1” ЕООД гр. Берковица.

Проекта е за закупуване на машини за мебелно производство. Одобрената субсидия е на стойност 20 341.13 лв

О Б Я В А

МИГ – Берковица и Годеч кани всички жители на общините Берковица и Годеч да присъстват на информационни срещи за Популяризиране на възможностите за кандидатстване по мерките от стратегията за местно развитие на територията за МИГ – Берковица и Годеч.

Участниците ще се запознаят с цели, приоритети, мерки и териториален обхват на Стратегията за местно развитие, както и планираните дейности на МИГ – Берковица и Годеч за 2012 година.

По време на срещите ще бъде представен екипа на МИГ – Берковица и Годеч и ролята му в процеса на реализиране на Стратегията за местно развитие.

Информационните срещи ще се проведат във всяка община както следва:

дата

час

населено място

1

13.08.2012г.

10:00

с. Замфирово

2

13.08.2012г.

14:00

с. Бокиловци

3

14.08.2012г.

10:00

с. Ягодово

4

15.08.2012г.

10:00

гр. Годеч

5

15.08.2012г.

13:00

с. Шума

6

15.08.2012г.

16:00

с. Гинци

7

16.08.2012г.

10:00

с. Бързия

8

17.08.2012г.

10:00

гр. Берковица

Заседателна зала на община Берковица

Мерките, по които може да кандидатствате с проект към „МИГ- Берковица и Годеч” са:

  • 121 „Модернизиране на земеделските стопанства
  • 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”
  • 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи”
  • 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”
  • 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности”
  • 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия”
  • 313 „Насърчаване на туристически дейности”
  • 321 „Основни услуги за икономиката и населението в селските райони”
  • 322 „Обновяване и развитие на населените места”

Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч” стартира изпълнението на Стратегия за местно развитие по договор № РД50-86/13.06.2012 г. с Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция. Финансовата помощ е в размер на 3 895 000 лв.

Безвъзмездната помощ е предоставена по мярка „Прилагане на стратегии за местно развитие” и мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007- 2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Бюджет

Код на мярката

Име на мярката

ИНДИКАТИВНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ОСИ, МЕРКИ И ГОДИНИ

Общ публичен принос за

Общ публичен принос за

Общо за периода на Стратегията

2012 г.

2013 г.

лева

лева

лева

%

4.1.1. Мерки насочени към конкурентоспособността (в това число мерките от ос 1 на ПРСР)

440 000

590 000

1 030 000

26,44

121

Модернизиране на земеделските стопанства

320 000

380 000

700 000

17,97

123

Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти

120 000

210 000

330 000

8,47

4.1.2. Мерки насочени към околната среда/стопанисване на земята (в това число мерките от ос 2 на ПРСР)

80 000

45 000

125 000

3,21

223

 Първоначално залесяване на земеделски земи

55 000

25 000

80 000

2,05

226

 Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни мерки

25 000

20 000

45 000

1,16

4.1.3. Мерки насочени към качеството на живота/ разнообразяване (в това число мерките от ос 3 на ПРСР)

970 000

1 000 000

1 970 000

50,58

311

Разнообразяване към неземеделски дейности

160 000

200 000

360 000

9,24

312

Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия

300 000

300 000

600 000

15,40

313

Насърчаване на туристическите дейности

200 000

200 000

400 000

10,27

321

Основни услуги за икономиката и населението в селските райони

200 000

200 000

400 000

10,27

322

Обновяване и развитие на селата

110 000

100 000

210 000

5,39