ПЪРВИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА123 МЯРКА 226
МЯРКА 223 МЯРКА 322
МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312 МЯРКА 313
МЯРКА 321
ВТОРИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312 МЯРКА 313
МЯРКА 321
ТРЕТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 123
МЯРКА 223 МЯРКА 226
МЯРКА 311 МЯРКА 312
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
ЧЕТВЪРТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312
ПЕТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 123
МЯРКА 223 МЯРКА 226
МЯРКА 311 МЯРКА 312
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
ШЕСТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 226
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
СЕДМИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ
МЯРКА 121 МЯРКА 226 МЯРКА 311 МЯРКА 313 МЯРКА 321

Обява за работа

Сдружение Местна Инициативна Група – Берковица и Годеч

обявява свободно работно място за следната длъжност:

Изпълнителен директор на Сдружение „ Местна инициативна група – Берковица и Годеч”

 

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование: Висше; Образователноквалификационна степен: Магистър;

Професионални изисквания:

 • Общ професионален стаж най-малко 5 години;
 • Наличие на управленски опит най-малко 2 години (”управленски опит” е опит в управление на финансови средства за реализиране на проект, програма или стратегия със стойност над 100 хил.лв.) ;
 • Наличие на опит в реализирането на проекти (минимум 2 проекта);
 • Отлична компютърна грамотност;

Специфични изисквания:

 • Да притежава познания в областта на разработването, управлението и мониторирането на проектите;
 • Да познава отлично ПРСР, Подходът ЛИДЕР и техните изисквания;
 • Да притежава знания, необходими за реализацията на Стратегията за местно развитие;
 • Да познава всички процедури за подаване, оценяване, финансиране и реализация на проектите по мерките, залегнали в СМР;
 • Да знае и борави с проектната документация и изискванията към нейното разработване;
 • Да умее да комуникира и поддържа добри контакти с потенциалните и реалните изпълнители на мерките от СМР;
 • Да е запознат с комуникацията необходима за създаване и поддържане на връзката между партниращите си организации в националната и международната селска мрежа;
 • Да притежава способност за създаване и сплотяване на колектив, умение за работа в екип;
 • Да проявява бързи и адекватни реакции в различни ситуации, възникващи при изпълнение на служебните дейности;
 • Да притежава и показва при изпълнение на задачите си управленски, комуникационни и организаторски умения;

Кандидатите да представят следните документи:

 1. Писмено заявление в свободен текст;
 2. Автобиография ( европейски формат – CV );
 3. Копие от документи за придобита образователно – квалификационна степен;
 4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния и управленския опит;
 5. Сертификати и референции;

Предвидено трудово възнаграждение за длъжността:

Предвиденото брутно трудово възнаграждение, включващо основна работна заплата и евентуално допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит /клас/   е 1475,00 лв.  /словом: хиляда четиристотин седемдесет и пет лева/.

 

Място и срок за подаване на документите:

 1. Документите се подават в офиса на Сдружение „ МИГ – Берковица и Годеч” на адрес: гр. Берковица пл. „Йордан Радичков” № 4 стая 116;
 2. Срок за подаване на документите: 18.09.2012 г. до 17:00 часа;

С одобрените по документи кандидати Управителният Съвет  на „МИГ – Берковица и Годеч” ще проведе събеседване.

С избраният кандидат ще бъде сключен трудов договор за неопределено време.