ПЪРВИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА123 МЯРКА 226
МЯРКА 223 МЯРКА 322
МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312 МЯРКА 313
МЯРКА 321
ВТОРИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312 МЯРКА 313
МЯРКА 321
ТРЕТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 123
МЯРКА 223 МЯРКА 226
МЯРКА 311 МЯРКА 312
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
ЧЕТВЪРТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312
ПЕТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 123
МЯРКА 223 МЯРКА 226
МЯРКА 311 МЯРКА 312
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
ШЕСТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 226
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
СЕДМИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ
МЯРКА 121 МЯРКА 226 МЯРКА 311 МЯРКА 313 МЯРКА 321

Покани

Изтегли покана

Покана по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“
Създаден на: 19.07.2012 г.
Покана по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“
Създаден на: 19.07.2012 г.
Покана по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“
Създаден на: 19.07.2012 г.
Покана по мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“
Създаден на: 19.07.2012 г.
Покана по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“
Създаден на: 19.07.2012 г.
Покана по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“
Създаден на: 19.07.2012 г.
Покана по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи“
Създаден на: 19.07.2012 г.
Покана по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“
Създаден на: 19.07.2012 г.
Покана по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“
Създаден на: 19.07.2012 г.