ПЪРВИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА123 МЯРКА 226
МЯРКА 223 МЯРКА 322
МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312 МЯРКА 313
МЯРКА 321
ВТОРИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312 МЯРКА 313
МЯРКА 321
ТРЕТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 123
МЯРКА 223 МЯРКА 226
МЯРКА 311 МЯРКА 312
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
ЧЕТВЪРТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312
ПЕТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 123
МЯРКА 223 МЯРКА 226
МЯРКА 311 МЯРКА 312
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
ШЕСТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 226
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
СЕДМИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ
МЯРКА 121 МЯРКА 226 МЯРКА 311 МЯРКА 313 МЯРКА 321

База данни за приетите проектни предложения от седми прием

База данни за приетите проектни предложения от седми прием

База данни за приети проектни предложения на „МИГ – Берковица и Годеч“

в период на прием 01.09.2014 г. – 03.09.2014 г.

Ос и мярка Входящ на проекта Дата и час на подаване на проектното предложение Име на кандидата Наименование на проектното предложение Стойност на проекта
1 Ос 1, Мярка 121 ЗП121-018 01.09.2014 г.15:35 ч. ЗП Ралица Констатнинова Тодорова Засаждане на трайни насаждения от лавандула и годжи бери. Биене на сонда и изграждане на автономна соларно помпена система в местността „Магулица” с. Туден 36 321,34 лв.
2 Ос 1, Мярка 121 ЗП121-019 02.09.2014 г.11:25 ч. ЗП Антоанета Любомирова Иванова Модернизиране на земеделското стопанство на ЗП Антоанета Любомирова Иванова 71 080,00 лв.
3 Ос 3, Мярка 311 ЗП311-003 02.09.2014 г.12:50 ч. „Мари Бел” ООД „Разнообразяване на дейността на „Мари Бел” ООД, клон Гинци 188 910,00 лв.
4 Ос 3, Мярка 313 ЗП313-007 02.09.2014 г.10:40 ч. Община Годеч „Обзавеждане и оборудване на посетителски център за предоставяне и експониране на местното природно и културно наследство и центрове за изкуства и занаяти в НЧ „Никола Вапцаров – 1899” 146 803,47 лв.
5 Ос 3, Мярка 313 ЗП313-008 02.09.2014 г.11:55 ч. Община Берковица „Насърчаване на туристическите дейности чрез изграждане на нова туристическа атракция, места за отдих и развлечения в парк „Св. Георги Победоносец” 110 077,47 лв.
6 Ос 3, Мярка 313 ЗП313-009 02.09.2014 г.11:57 ч. Община Берковица „Насърчаване на туристическите дейности в община Берковица чрез изграждане на нова туристическа атракция, експонираща местното културно-историческо наследство в парк „Здравец” и обноваване на свързаната с нея инфраструктура и съоръжения” 194 942,56 лв.
7 Ос 3, Мярка 321 ЗП321-008 01.09.2014 г.15:25 ч. СНЦ „Мисия” „Дооборудване на център за рехабилитация и интеграция на възрастни хора с увреждания” 58 642,34 лв.
8 Ос 3, Мярка 321 ЗП321-009 02.09.2014 г.12:00 ч. Община Берковица „Изграждане на център за отдих, свободно време и спорт в ж.к. „Изгрев”, гр. Берковица” 95 156,30 лв.
9 Ос 2, Мярка 226 ЗП226-005 03.09.2014 г.9:15 ч. УОГС „Петрохан” –с. Бързия „Оборудване на противопожално депо и закупуване на защитни средства съгласно Наредба 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари и закупуване на средства за наблюдение” 19 109,00 лв.
10 Ос 1, Мярка 121 ЗП121-020 03.09.2014 г.10:47 ч. „Екофрукт 2003” ЕООД Модернизиране на земеделското стопанство „Екофрукт 2003” ЕООД” 82 220,13 лв.
11 Ос 3, Мярка 321 ЗП321-010 03.09.2014 г.15:37 ч. Община Годеч „Подобряване качеството на социалните услуги, предоставяни от домашен социален патронаж на територията на община Годеч” 68 698,23 лв.