ПЪРВИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА123 МЯРКА 226
МЯРКА 223 МЯРКА 322
МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312 МЯРКА 313
МЯРКА 321
ВТОРИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312 МЯРКА 313
МЯРКА 321
ТРЕТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 123
МЯРКА 223 МЯРКА 226
МЯРКА 311 МЯРКА 312
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
ЧЕТВЪРТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312
ПЕТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 123
МЯРКА 223 МЯРКА 226
МЯРКА 311 МЯРКА 312
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
ШЕСТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 226
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
СЕДМИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ
МЯРКА 121 МЯРКА 226 МЯРКА 311 МЯРКА 313 МЯРКА 321

Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч” сключи договор по подмярка 19.1

Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч” сключи договор по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Финансовата помощ в размер на 46 946 лева е предоставена за дейности, които допринасят за постигане целите на мярката:

 1. подпомагане на процеса по създаване на местни инициативни групи (МИГ) в селски райони;
 2. подкрепа за придобиване на умения и създаване на капацитет за функциониране на такива групи на местно ниво;
 3. подпомагане на процеса за подготовка на стратегии за местно развитие, финансирани от ЕЗФРСР или от повече от един от Европейските структурни и инвестиционни фондове;
 4. насърчаване на включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на стратегиите за местно развитие;
 5. подкрепа за информиране на местното население относно възможността за финансиране на стратегиите по повече от един фонд;
 6. подкрепа за популяризиране на местната идентичност.

Проектът ще се изпълнява в рамките на шест месеца и обхваща следните дейности:

 • Популяризиране на подхода и процеса по разработка на СМР;
 • Обучение на местни заинтересовани страни;
 • Проучвания и анализи на територията на МИГ – Берковица и Годеч;
 • Изготвяне на стратегия, вкл. консултации със заинтересовани страни за подготовка на стратегията, работни срещи, обществени обсъждания;
 • Дейности за координация.

Очаквани резултати от реализацията на проекта:

 • Подобряване информираността на населението и знанията на местните лидери от територията на МИГ-Берковица и Годеч за подхода ВОМР, за ПРСР 2014 – 2020, Регламент 1305/2013 г., както и за всички оперативни програми, европейските фондове и възможностите, които предоставя членството на България в ЕС и неговата политика за подобряване на качеството на живот.
 • Подобряване чувството на общност на участниците в дейностите по проекта.
 • Визия за развитие и оживяване на територията създадена от местната общност.
 • Повишаване на добавената стойност от реализацията на подхода ЛИДЕР и СМР за периода 2012 – 2015 г., като създава предпоставка за дългосрочното му прилагане, не само в рамките на един програмен период.
 • Извършени проучвания и анализи на територията.
 • Изготвена стратегия за кандидатстване.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *