ПЪРВИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА123 МЯРКА 226
МЯРКА 223 МЯРКА 322
МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312 МЯРКА 313
МЯРКА 321
ВТОРИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312 МЯРКА 313
МЯРКА 321
ТРЕТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 123
МЯРКА 223 МЯРКА 226
МЯРКА 311 МЯРКА 312
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
ЧЕТВЪРТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312
ПЕТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 123
МЯРКА 223 МЯРКА 226
МЯРКА 311 МЯРКА 312
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
ШЕСТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 226
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
СЕДМИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ
МЯРКА 121 МЯРКА 226 МЯРКА 311 МЯРКА 313 МЯРКА 321

Покана от МИГ-Берковица и Годеч

Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч” изпълнява договор по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Крайната цел на проекта е изготвяне на Стратегия за местно развитие, като за нейната подготовка ще бъдат проведени  множество информационни срещи, консултации със заинтересовани страни  и обществени обсъждания.

За периода 2015-2023 г. за първи път се предоставят възможности за прилагане на многофондово финансиране на територията на МИГ, обхващаща  цялата територия на общини Берковица и Годеч. Средствата общо за проекта по отделните програми могат да достигнат следните прагове:

  • От ПРСР/ Програмата за развитие на селските райони: до левовата равностойност

 на 1 500 000 евро.

  • От ОПРЧР /Развитие на човешките ресурси: до левовата равностойност на 760 000 евро.
  • От ОПИК / Иновации и конкурентоспособност: до левовата равностойност на

1 000 000 евро.

  • От ОПОС /Околна среда: максималният размер на финансиране на стратегия по програмата се определя в зависимост от размера на територията от мрежата НАТУРА 2000, за която се предвиждат дейности в тях. Максималният размер на средствата, съгласно Националната приоритетна рамка за действие по НАТУРА 2000, е 60 евро за 1 хектар.

МИГ –Берковица и Годеч кани всички потенциални бенефициенти  и други заинтересовани страни да участват активно в информационните мероприятия на МИГ-Берковица, които ще се проведат както следва:

Населено място Зала Дата и час на провеждане
1. гр. Берковица Детски център „Камбанка” 17.02.2016 г.

11:00 часа

2. с. Бързия, общ. Берковица Зала на читалище 18.02.2016 г.

10:00 часа

3. гр. Годеч Зала на общинска администрация Годеч 24.02.2016 г.

11:00 часа

4. с. Боровци, общ. Берковица Зала на читалище 25.02.2016 г.

10:00 часа

Графикът на срещите за м.Март 2016г. ще бъде обявен допълнително.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *