ПЪРВИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА123 МЯРКА 226
МЯРКА 223 МЯРКА 322
МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312 МЯРКА 313
МЯРКА 321
ВТОРИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312 МЯРКА 313
МЯРКА 321
ТРЕТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 123
МЯРКА 223 МЯРКА 226
МЯРКА 311 МЯРКА 312
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
ЧЕТВЪРТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312
ПЕТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 123
МЯРКА 223 МЯРКА 226
МЯРКА 311 МЯРКА 312
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
ШЕСТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 226
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
СЕДМИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ
МЯРКА 121 МЯРКА 226 МЯРКА 311 МЯРКА 313 МЯРКА 321

Покана за обществено обсъждане

На основание чл. 22 от Наредба № 23 от 18.12.2009 г., Сдружение „МИГ – Берковица и Годеч” организира обществено обсъждане за промяна в Стратегия за местно развитие /СМР/, прехвърляне на средства между приоритетите и мерките, и заявление за допълнително финансиране за увеличение на бюджета на СМР.

Общественото обсъждане е инициирано във връзка със слабия интерес и наличието на средства по мерки 123 „Добавяне стойност към земеделски и горски продукти” и 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи”, за тяхното прехвърляне в бюджета на мерки, където има недостиг на средства.

На публичното обсъждане ще бъде представено изпълнението на Стратегията по цели, приоритети и мерки, като на присъстващите ще бъде дадена възможност да отправят предложения и дискутират относно прехвърлянето на наличните средства от мерки със слаб интерес към мерки с голям интерес и недостиг на средства.

Писмени становища и предложения по темата на обсъждането могат да се подават и изпращат в срок до 12:00 часа на 26 юли 2013 г. в офиса на МИГ и на e-mail: proektmig@abv.bg

Общественото обсъждане ще се проведе в гр. Берковица на 29 юли 2013 г., от 15:00 часа в Заседателна зала на община Берковица.

 ЕКИП МИГ- БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ