ПЪРВИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА123 МЯРКА 226
МЯРКА 223 МЯРКА 322
МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312 МЯРКА 313
МЯРКА 321
ВТОРИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312 МЯРКА 313
МЯРКА 321
ТРЕТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 123
МЯРКА 223 МЯРКА 226
МЯРКА 311 МЯРКА 312
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
ЧЕТВЪРТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312
ПЕТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 123
МЯРКА 223 МЯРКА 226
МЯРКА 311 МЯРКА 312
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
ШЕСТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 226
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
СЕДМИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ
МЯРКА 121 МЯРКА 226 МЯРКА 311 МЯРКА 313 МЯРКА 321

Обява за работа

Сдружение Местна Инициативна Група – Берковица и Годеч обявява свободно работно място за следната длъжност:

ЕКСПЕРТ по прилагане на Стратегията за местно развитие

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование: Висше; Образователно – квалификационна степен: Бакалавър

Професионални изисквания:

 • Общ професионален стаж най-малко 3 години;
 • Наличие на експертен опит в реализирането на минимум 2 проекта;
 • Отлична компютърна грамотност.

Специфични изисквания:

 • Да притежава познания в областта на разработване, управление и мониторинг  на проекти;
 • Да умее да разработва информационни, обучителни и презентационни материали;
 • Да познава отлично ПРСР, Подходът ЛИДЕР и техните изисквания.
 • Да притежава знания, необходими за реализацията на Стратегията за местно развитие;
 • Да познава Наредбите по Ос1, Ос2, Ос З и Ос4 към ПРСР, третиращи мерките включени в СМР;
 • Да познава всички процедури за подаване, оценяване, финансиране и реализация на проектите по мерките, залегнали в СМР.
 • Да знае и борави с проектната документация и изискванията към нейното разработване;
 • Да умее да комуникира и поддържа добри контакти с потенциалните и реалните изпълнители на мерките от СМР.

Кандидатите да представят следните документи:

1. Писмено заявление в свободен текст

2. Автобиография / европейски формат- CV/

3. Копие от документи за придобита образователно – квалификационна степен

4. Копие от документи ,удостоверяващи продължителността на професионалния опит

5. Сертификати и референции

Документите се приемат в  офиса на МИГ – Берковица и Годеч –  стая 116, Общинска администрация Берковица.

Краен срок за прием на документи за кандидатстване за длъжността:

до 17,00 часа на  24.08.2012г.

С одобрените кандидати от УС на МИГ ще бъде проведено събеседване.

С избраният кандидат ще бъде сключен трудов договор за неопределено време.

Изтегли обявата