ПЪРВИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА123 МЯРКА 226
МЯРКА 223 МЯРКА 322
МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312 МЯРКА 313
МЯРКА 321
ВТОРИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312 МЯРКА 313
МЯРКА 321
ТРЕТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 123
МЯРКА 223 МЯРКА 226
МЯРКА 311 МЯРКА 312
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
ЧЕТВЪРТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 311
МЯРКА 312
ПЕТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 123
МЯРКА 223 МЯРКА 226
МЯРКА 311 МЯРКА 312
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
ШЕСТИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ

МЯРКА 121 МЯРКА 226
МЯРКА 313 МЯРКА 321
МЯРКА 322
СЕДМИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ
МЯРКА 121 МЯРКА 226 МЯРКА 311 МЯРКА 313 МЯРКА 321

Дневен ред на работна среща

Проект „Партньорство за природосъобразно стопанисване на пасищата”

Работна среща

по дейност 2„Анализ на ситуацията в община Годеч за отдаване и ползване на

общински пасища, мери и ливади”

Дата: 12 февруари 2015г.
Място: Сградата на община Годеч
Начален час: 10.00 часа
Участници: Земеделски производители; експерти на общината, експерти на общинска служба „Земеделие”; представители на общински съвет; представители на читалища и граждански организации; представители на медии, граждани; експерти на СТЕП

 

Дневен ред

10.00 -10.15  Откриване – представяне на целите, темите и участниците на срещата и дискусиятаПредставител на СТЕП
10.15 -11.00 Представяне на промените на Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, касаещи общината като собственик и земеделските производители като ползватели на пасища и мери;- Работата и напредък в подготовката на  ППЗСПЗЗ;

– Програми за управление на постоянно затревените площи от общините;

Г-жа Лили Стоянова – началник отдел, дирекция „Поземлени отношения и комасация”, МЗХ

11.00-11.30 Разглеждане на въпросите и казусите, представени на срещата от 4 февруари от земеделските производители и Кмета на общината. Допълнителни въпроси и дискусия.Модератор на дискусията, експерт на СТЕП
 11.30  Кафе – пауза
11.45 -12.00 Представяне на изискванията на проекта на Наредба  за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схемите за плащане на площГ-жа Мария Юнакова, СТЕП
12.00 -12.30 Представяне на изискванията на Наредбите за условията и реда за подпомагане  по мерки „Агроекология и климат”, „Биологично земеделие” и „ Плащания за Натура 2000” от проекта на ПРСР 2014-2020г.Г-жа Лидия Чакръкчиева –експерт в дирекция „Развитие на селските райони”, МЗХ
12.30 -12.40 Представяне на зоните в Натура 2000, с влезли в сила заповеди за обявяване и забраните в тяхГ-жаЯнка Казакова, СТЕП
12.40 -13.00 Представяне на Добрите земеделски и екологични изисквания за поддържане на земеделските земи за 2015г.Г-жаВяра Стефанова, СТЕП
13.00 -14.00 Дискусия

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *